Enklaavin strategia 2015-2017

VISIO

Menestyvä ja arvokas ainejärjestö

MISSIO

Hyvinvoiva jäsen

ARVOT

Vastuullisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja onnellisuus

KIVIJALKA

Opetuksen laatu, sidosryhmätoiminta ja talous

Enklaavin strategia rakentuu vision, mission sekä arvojen ympärille. Toimintaa ohjaa päämäärä menestyvästä ja laadukkaasta ainejärjestöstä. Tämä tavoite saavutetaan jatkuvalla jäsenpalvelujen kehittämisellä ja toimintaan omistautuneiden avainhenkilöiden avulla. Koko toimintamme ytimessä on hyvinvoiva jäsen. Meidän jäsenemme voivat hyvin kun he saavat laadukkaita ja tarpeitaan vastaavia palveluita. Kaikkea toimintaa, jäsenistöä ja hallitusta sitovat yhteiset arvot. Vastuullisuus tarkoittaa vastuuta omasta toiminnasta ja vastuuta hyvinvoivasta jäsenestä. Avoimuus on avoimuutta toisia ihmisiä ja uusia ideoita kohtaan. Yhteisöllisyys näkyy tasa-arvona ja toisista välittämisenä. Kaikki yllämainitut linkittyvät onnellisuuteen. Strategian kivijalkana, tavoitteiden mahdollistajana, toimivat aktiivinen vaikuttaminen opetukseen, monipuolinen sidosryhmätoiminta ja vastuullinen talouden hoito.

OPETUKSEN LAATU

Keskittymällä opetuksen laatuun haluamme olla mukana varmistamassa korkeatasoisen opetuksen, mikä osaltaan vahvistaa koulustamme valmistuvien ekonomien tieto- ja taitotasoa. Strategiassaan Enklaavi keskittyy pääsääntöisesti perusopintojaksojen ja kandidaatin opintojen kehittämiseen. Kehitämme opetuksen laatua ja takaamme opintojen riittävän haastavuuden löytämällä toimivia opetuskäytäntöjä ja monistamalla niitä. Toimivia opetuskäytäntöjä ja ehdotuksia opetuksen kehittämiseen tulemme löytämään keräämällä opiskelijoilta systemaattisesti palautetta ja itse ideoimalla sekä benchmarkkaamalla muita kylteriainejärjestöjä. Palautteen keräämiseen luomme pysyviä metodeja, joka mahdollistaa jatkuvuuden kehitystyössä. Opetuksen laatua tullaan kehittämään palautteiden perusteella muun muassa tiedekunnan, professorien ja HallOpEdien, eli hallinnon opiskelijaedustajien kanssa. Kannustamme opiskelijoita antamaan aktiivisesti palautetta, vaikuttamaan opetuksen ja kurssien laatuun sekä pyrkimään HallOpEdeiksi. Lähdemme toteuttamaan strategiaa opetuksen laadun osalta siten, että ensimmäisenä vuonna pääpainona on perus- ja kandidaattiopintojen kehittäminen. Toisena vuonna keskitymme seuraamaan uudistusten toimivuutta, ja kolmantena vuonna viemme eteenpäin mahdollisia muutoksia. Opetuksen laatuun panostaminen parantaa opiskelijoiden opiskelumotivaatiota ja lisää ekonomitutkinnon arvoa pitkällä aikavälillä.

SIDOSRYHMÄTOIMINTA

Sidosryhmämme koostuvat yrityksistä, alumneista ja paikallisekonomijärjestöistä. Aktiivisella ja monipuolisella sidosryhmätoiminnalla mahdollistamme vuorovaikutuksen talous- ja elinkeinoelämän kanssa. Meille on tärkeää, että pystymme tarjoamaan jäsenistölle valmiuksia työelämään jo opiskeluaikana. Strategiakaudella alumnitoiminta tulee olemaan pääpainopisteemme. Toiminnan käynnistysvaiheen menestyksekäs loppuunsaattaminen on ensisijaisen tärkeää niin alumniyhdistyksellemme kuin meillekin. Alumnitoimintaan pitää luoda kannustava ilmapiiri ja sen tulee olla näkyvästi esillä Enklaavilaisten keskuudessa. Yritysyhteistyö on tärkeä osa toimintaamme ja erittäin keskeinen tavoitteiden saavuttamiseksi. Yritysyhteistyöllä pyrimme linkittämään jäsenemme yritysmaailmaan tarjoamalla mielenkiintoisia tapahtumia sekä verkostoitumis- ja työmahdollisuuksia. Haluamme olla kiinnostava ja aktiivinen kumppani ja luoda toimivat yhteistyömallit erikseen jokaisen yhteistyökumppanimme kanssa. Paikallinen ekonomijärjestö Etelä-Karjalan Ekonomit (EKE) on keskeinen linkki alueella toimiviin ekonomeihin. Suomen Ekonomien jäseninä pystymme toimimaan aktiivisesti yhdessä. Toimintaa EKEn kanssa tulee kehittää aktiivisemmaksi ja molempia osapuolia hyödyttäväksi. Lähdemme toteuttamaan strategiaa siten, että ensimmäisenä vuonna pääpainopiste on alumnitoiminnassa. Toisena vuonna jalkautamme alumnitoimintaa myös EKEn suuntaan, kolmantena vuonna pääpaino tulee olemaan yritysyhteistyössä. Yritysyhteistyö tulee kuitenkin olla aktiivisesti mukana myös ensimmäisenä ja toisena vuotena.

TALOUS

Enklaavin toiminnan kasvaessa ja varallisuuden karttuessa tulemme parantamaan taloudenhoitoa. Seurantatyökaluja ja raportointia kehitetään aktiivisesti strategiakauden aikana. Talousvastaavan tulee tehdä hallitukselle osavuosikatsaukset kerran kvartaalissa. Talousvastaava laati myös tarkat budjetit tulevalle vuodelle ja vuoden päätyttyä kasaa toteuman sekä laatii tilinpäätöksen Sijoitusvarallisuuden käyttömahdollisuuksia jäsenistöä mahdollisimman paljon hyödyttävällä tavalla tullaan kartoittamaan strategiakauden ensimmäisenä vuotena. Talousvastaava saa hoitaa sijoitusvarallisuutta parhaaksi katsomallaan tavalla, kuitenkin Enklaavin sijoitusstrategian puitteissa. Talousvastaavan tulee hyväksyttää sijoituspäätökset hallituksen kokouksessa. Strategiakauden aikana ylijäämän käytölle tulee löytyä kohteet. Ylijäämä tulee käyttää koko jäsenistöä hyödyttävällä tavalla esim. avustuksina. Ylijäämän kartuttaminen ei saa olla toiminnan pääasia vaan jokainen tilivuosi tulee budjetoida niin, että tulos on lähellä nollaa tai ylijäämälle on oltava hyvät perusteet.