Hallitus 2020

Enklaavin hallitus pyörittää ainejärjestön toimintaa ja tarjoaa sosiaalisia, älyllisiä ja kulttuurisia mahdollisuuksia, jotka vastaavat Enklaavin jäsenten tarpeita mahdollisimman parhaalla tavalla. Hallituksen jäsenet rakentavat niin sanotusti ” Skinnarilan henkeä” sekä suunittelevat ja toteuttavat toimintaa jäsenten eduksi. 

Emma Korhonen

Puheenjohtaja

Email: pj(at)enklaavi.fi
Puh: 044 0522424

Puheenjohtajana olen vastuussa yhdistyksemme toiminnasta johtamalla 11-henkistä hallitusta. Tehtäviini kuuluu yhdistyksen operatiivinen ja strateginen johtaminen. Puheenjohtajana olen perillä yhdistyksen asioista kokonaisvaltaisesti, mm. taloudesta, yrityssuhteista, tapahtumista ja koulutuspolitiikasta sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Edustan Enklaavia sidosryhmillemme ja pidän yhteyttä eri tahoihin, joihin kuuluvat muun muassa Kylteripuheenjohtajien verkosto KPV, Suomen Ekonomit, Etelä-Karjalan Ekonomit, Lahden Seudun Ekonomit, LUT School of Business and Management ja Heimoneuvosto sekä annan viralliset kannanotot. Puheenjohtajana valmistelen ja johdan hallituksen kokoukset. Minulla on vastuu siitä, että toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti strategiamme mukaisesti.

Kiia Kaljunen

Varapuheenjohtaja

Email: vpj(at)enklaavi.fi
Puh: 045 1303579

Varapuheenjohtajana vastaan yhteydenpidosta alumneihin ja paikallisiin ekonomijärjestöihin. Työnkuvaani kuuluu aktiivinen osallistuminen erilaisiin ainejärjeöämme koskeviin tapaamisiin sekä puheenjohtajan sijaistaminen ja avustaminen aina tarpeen vaatiessa. Tehtäväni on myös vastata mentorointiprojektista yhdessä kylteriyhdyshenkilön (Kyllin) kanssa. Tämän lisäksi olen mukana aktiivisesti erilaisissa maisteriopiskelijoille suunnatuissa tapahtumissa.

Joel Pakkanen

Talousvastaava

Email: talous(at)enklaavi.fi
Puh: 040 4148984

Talousvastaavana tehtäväni on huolehtia ainejärjestön päivittäisistä raha-asioista, kuten kirjanpidosta ja laskuttamisesta Vastaan ainejärjestömme taloudellisesta tilanteesta ja sen tiedottamisesta jäsenistölle yleiskokouksissa. Lisäksi vastaan ainejärjestömme sijoitusstrategian laatimisesta ja sen noudattamisesta.

Oskari Kangas

Yrityssuhdevastaava

Email: yritys(at)enklaavi.fi
Puh: 040 1411528

Yrityssuhdevastaavana pidän yhdessä toimiryhmäni kanssa huolen, että Enklaavin ja yritysten välinen yhteistyö on molempia osapuolia hyödyttävää ja monipuolista. Yritysyhteistyön avulla saamme tuotua työelämän toimijoita lähemmäs opiskelijoitamme, järjestettyä mielenkiintoisia tapahtumia sekä luotua taloudellista vakautta ainejärjestöllemme. Tehtäviini kuuluu mm. yhteistyösopimusten neuvottelu ja laatiminen, yritysexcursioiden järjestäminen sekä jäseneduista huolehtiminen. Yhdessä yrityssuhdejaoston kanssa varmistamme, että niin yhteistyökumppanit kuin Enklaavin jäsenistö saavat positiivista näkyvyyttä mm. laadukkaiden tapahtumien muodossa.

Roosa Grönberg

Koulutuspoliittinen- ja Kansainvälisyysvastaava

Email: opinto(at)enklaavi.fi
Puh: 040 0171076

Koulutuspoliittisena- ja kansainvälisyysvastaavana olen vastuussa ja perillä koulutuksen laadusta. Pidän huolta jäseniemme edunvalvonnasta ja olen suorassa keskusteluyhteydessä koulumme päättäjiin. Kurssien laadusta huolehdin keräämällä kurssipalautetta kaikista kursseista joka periodissa. Luen palautteet huolellisesti läpi ja vien kehityskohdat eteenpäin oikeille henkilöille. Valtakunnallisella tasolla olen vaikuttamassa Suomen Ekonomien opetuspalkintoon ja teen yhteistyötä muiden kylteriainejärjestöjen KOPO:jen kanssa. Kansainväliseen puoleen minulle kuuluu ulkomaan excursion järjestäminen ja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista huolehtiminen muiden koulun kansainvälisyysvastaavien kanssa.

Riina-Emilia Leppänen

Projektivastaava

Email: projekti(at)enklaavi.fi
Puh: 050 4329742

Projektivastaavana olen vastuussa Enklaavin tapahtumista vuoden aikana yhdessä projektijaoston kanssa. Enklaavi järjestää vuosittain noin yksitoista eri tapahtumaa jäsenilleen. Enklaavin tapahtumia järjestetään kuukausittain, ja ne vaihtelevat tyyliltään laidasta laitaan. Omien tapahtumiemme lisäksi tehtäviini kuuluu olla yhteydessä muiden kauppakorkeakoulujen projektivastaaviin heidän tapahtumiensa osalta ja järjestän enklaavilaisille yhteismatkoja opiskelijatapahtumiin muihin kaupunkeihin. Tavoitteenani on siis luoda ainejärjestömme jäsenille mielekästä toimintaa opiskelujen ohella, sekä antaa mahdollisuuden osallistua matalalla kynnyksellä muiden kaupunkien tapahtumiin yhdessä toisten enklaavilaisten kanssa.

Nea Sundholm

Viestintävastaava

Email: viestinta(at)enklaavi.fi
Puh: 050 4946401

Tehtäväni on pitää yhteyttä sekä ulkoisiin että sisäisiin sidosryhmiin, ja informoida jäsenistöämme näiden sidosryhmien toiminnasta. Samalla välitän sidosryhmillemme tarpeellista tietoa myös Enklaavin ajankohtaisesta toiminnasta. Toimin myös kokousten sihteerinä, eli olen vastuussa pöytäkirjojen ja päätöslistojen kirjoittamisesta.

Anselmi Auramo

Graafinen vastaava

Email: kyylef(at)enklaavi.fi
Puh: 045 6471116

Graafisena vastaavana tärkeimpiin tehtäviini kuuluu ainejärjestön lehden - Kyylefin suunnitteleminen sekä taitto. Lisäksi olen vastuussa tapahtumakuvien, julisteiden ja haalarimerkkien graafisesta ulkoasusta. Graafisen vastaavan apuna toimii mediajaosto.

Timo Oksanen

Fuksi- ja liikuntavastaava

Email: fuksivastaava(at)enklaavi.fi
Puh: 050 9187063

Fuksi- ja liikuntavastaavana huolehdin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden perehdyttämisestä yliopistoelämään, sekä ainejärjestömme liikuntamahdollisuuksista ja kiltaolympialaisjoukkueista. Tehtäviini siis kuuluu yhdessä tuutorien kanssa fuksiviikkojen suunnittelu ja toteutus, sekä myöhemmin lukuvuonna vielä fuksikursion järjestäminen. Velvollisuuksiin kuuluvat myös kaikissa opiskelijatapahtumissa vierailu. Järjestän myös yhdessä liikuntajaoston kanssa erilaisia lajikokeiluja ja muita liikuntamahdollisuuksia.

Juho Suutari

Juhlavastaava

Email: isanta(at)enklaavi.fi
Puh: 045 3161325

Juhlavastaavat järjestävät yhdessä vuosijuhlajaoston kanssa Enklaavin vuosijuhlat. Tehtävänämme on myös järjestää Skinnarilan perinteisiä saunailtoja sekä vaalia teekkareiden kanssa teekkari-kylteri yhteistyötä. Myös yleinen kestitseminen kuuluu Juhlavastaaville.

Elviira Kairamo

Juhlavastaava

Email: emanta(at)enklaavi.fi
Puh: 040 5481654

Juhlavastaavana näkyvin tehtäväni hallituksessa on vuosijuhlien järjestäminen yhdessä toisen juhlavastaavan sekä vuosijuhlajaoston kanssa. Järjestän juhlavastaavan kanssa myös Skinnarilan perinteisiä tiistaisauniksia noin 5 - 6 kertaa hallituskauden aikana. Juhlavastaavat ovat myös vastuussa yleisestä kestitsemisestä erilaisissa tapahtumissa.