Sijoitusstrategia 2021-2025

Enklaavi ry:n sijoitusstrategian tarkoituksena on parantaa yhdistyksen
varallisuudenhoitoa, sekä selkeyttää ohjesääntöjä sijoitusten ylläpitämistä varten. Strategia
on luotu viiden vuoden aikajänteelle painottaen pitkän aikavälin näkökulmaa Enklaavin
varallisuudenhoidossa. Strategian päämääränä on luoda yhdistyksen sijoitusvarallisuudelle
maltillinen riskikorjattu tuotto. Varallisuus sijoitetaan pääsääntöisesti osake- ja
korkorahastoihin, mutta myös suoria osakkeita voidaan omistaa, jos niiden omistamiselle on
selkeät perustelut

HAJAUTTAMINEN

Hajauttaminen on olennainen osa strategiaa ja se vähentää salkun kokonaisriskiastetta.
Hajautusta tulee toteuttaa niin maantieteellisesti, kuin myös ajallisesti. Rahastosijoittaminen
tarkoin valittuihin osakerahastoihin luovat tarvittavan maantieteellisen sekä
toimialakohtaisen hajautuksen. Ajallista hajauttamista toteutetaan säännöllisellä
kuukausikohtaisella sijoittamisella ja suhdanteiden mukaan tarkoin harkituilla
ostoajankohdilla.

ASETETUT RAJOITUKSET

Sijoitusstrategia asettaa varallisuudenhoidolle tiettyjä rajoituksia ja vaatimuksia. Näillä
pyritään ohjaamaan sijoitustoimintaa niin, ettei se vaaranna yhdistyksen
sijoitusvarallisuuden kehitystä tai ole muutenkaan yhdistykselle epäedullista. Varallisuutta
tulee kasvattaa suuria arvonalentumisia välttäen. Rajoitukset ja vaatimukset ovat
seuraavat:
• Suorien osakesijoitusten osuus ei tule olla yli 15% yhdistyksen
sijoitusvarallisuudesta
• Suorien osakesijoitusten kohdalla on sijoitettavan yrityksen markkina-arvon
oltava sijoitushetkellä vähintään 500 miljoonaa euroa
• Korkotuotteiden osuus tulee pyrkiä pitämään vähintään 20% yhdistyksen
sijoitusvarallisuudesta
• Suora sijoittaminen johdannaistuotteisiin on kiellettyä, mutta niitä voidaan
omistaa maltillisesti rahastojen kautta

TUOTTOVAATIMUS

Ottaen huomioon edellä esitetyt rajoitukset, on strategiakauden tuottovaatimukseksi
asetettu 5% keskimääräinen vuosituotto. Sijoitustoiminnasta saadut kassavirrat, kuten
osingot, pyritään sijoittamaan takaisin markkinoille. Strategiaa voidaan kartoittaa ja päivittää
tarvittaessa strategiakauden aikana