Enklaavin strategia 2018-2020

VISIO

Menestyvä ja arvokas ainejärjestö

MISSIO

Hyvinvoiva jäsen

ARVOT

Vastuullisuus, avoimuus, yhteisöllisyys ja onnellisuus

KIVIJALKA

Opetuksen laatu, sidosryhmätoiminta ja talous

Enklaavin strategia rakentuu vision, mission sekä arvojen ympärille. Toimintaa ohjaa päämäärä menestyvästä ja laadukkaasta ainejärjestöstä. Tämä tavoite saavutetaan jatkuvalla jäsenpalvelujen kehittämisellä ja toimintaan omistautuneiden avainhenkilöiden avulla. Koko toimintamme ytimessä on hyvinvoiva jäsen. Meidän jäsenemme voivat hyvin kun he saavat laadukkaita ja tarpeitaan vastaavia palveluita. Kaikkea toimintaa, jäsenistöä ja hallitusta sitovat yhteiset arvot. Vastuullisuus tarkoittaa vastuuta omasta toiminnasta ja vastuuta hyvinvoivasta jäsenestä. Avoimuus on avoimuutta toisia ihmisiä ja uusia ideoita kohtaan. Yhteisöllisyys näkyy tasa-arvona ja toisista välittämisenä. Kaikki yllämainitut linkittyvät onnellisuuteen. Enklaavin strategia vuosille 2018-2020 perustuu yhdistyksen visioon, missioon ja arvoihin. Itse toiminnan perustana ovat kolme kivijalkaa: edunvalvonta, sidosryhmätoiminta ja talous.

EDUNVALVONTA

Kolmevuotiskauden aikana Enklaavin edunvalvonnan kulmakiviä ovat digitalisaatio ja kontaktiopetuksen lisäarvo, asteittainen akateemisuus opinnoissa sekä edunvalvonnan ja edunvalvontaverkoston vahvistaminen.

Digitalisaation ja kontaktiopetuksen lisäarvon osalta Enklaavi pyrkii tukemaan yliopistoa vuoteen 2020 tähtäävän digistrategian tavoitteiden saavuttamisessa. Tuomme rohkeasti opiskelijoiden tarpeet ja ideat esille muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa. Seuraamme muutosten toimivuutta ja kiinnitämme opiskelijapalautteessa erityishuomiota digitalisaation näkökulmaan. Haluamme osaltaan varmistaa, että LUT:n digitalisaation liittyvät määrälliset tavoitteet saavutetaan laadukkaasti ja opetuksen laatuun myönteisesti vaikuttaen. Kurssien digitalisoinnista huolimatta kurssista vastaavan opetushenkilökunnan tulisi kuitenkin edelleen olla helposti saavutettavissa ja hyödynnettävissä opiskelun tukena. Kun videoluennot yleistyvät, kontaktiopetuksen lisäarvon merkitys nousee yhä suurempaan roolin. Opiskelijan tulee saada luennoilta jotain sellaista, mitä etäopiskelun kautta ei ole mahdollista saavuttaa. Tässä korostuu erityisesti pedagogisten taitojen merkitys ja luentojen sisällön huolellinen suunnittelu. Enklaavi pyrkii osaltaan selvittämään opiskelijoiden kontaktiopetukseen liittyviä ja toimimaan linkkinä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välillä.

LUT-konserni muokkaa Enklaavin toimintaympäristöä, ja Enklaavin on elettävä mukana muutoksessa. Tutkimukseen perustuva koulutus on merkittävä erottava tekijä kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon ja tradenomitutkinnon välillä. Tieteellisen tutkimuksen merkitystä tulee lisätä heti kandidaatin opintojen alusta lähtien, jotta tieteellisen tekstin lukutaito ja akateeminen kirjoittaminen tulevat tutuiksi. Näin myös kandidaatintutkielman kirjoittaminen sekä siirtyminen maisterivaiheeseen sujuvat vaivattomammin. Teoriakokonaisuuksien tullessa tutuiksi itseopiskelun ja artikkeleiden myötä, voidaan kontaktiopetuksessa pikemminkin keskittyä tietämyksen syventämiseen konkreettisten esimerkkien kautta. Enklaavi pyrkii myönteisesti vaikuttamaan näihin asioihin ylioppilaskunnan kautta sekä LUT School of Business and Management:in kanssa käytävissä keskusteluissa.

Opiskelijalla on monia mahdollisuuksia vaikuttaa. Jotta Enklaavi pystyy entistä tehokkaammin valvomaan jäsenistönsä etua, tulee Enklaavin toimia aktiivisena edunvalvontaverkoston ylläpitäjänä. Opintotoimiryhmän rooli Enklaavin edunvalvontaverkostossa on merkittävä, joten sitä tullaan kehittämään edelleen. Lisäksi kannustamme jäseniämme vaikuttamaan eri toimielimissä Enklaavin toiminnassa, ylioppilaskunnan tehtävissä sekä hallinnon opiskelijaedustaja (HallOpEd) -toiminnassa. Näihin keskeisiin toimijoihin on luotava molemminpuolinen vuorovaikutussuhde ja ylläpidettävä sitä henkilömuutoksista huolimatta. Jäsenistöä kannustetaan aktiivisesti antamaan palautetta, ja edunvalvonnan saavutuksista pyritään viestimään entistä avoimemmin palautteen merkityksen havainnollistamiseksi.

SIDOSRYHMÄTOIMINTA

Yliopisto ja ylioppilaskunta

Yliopisto on tärkeä kanava Enklaavin edunvalvonnassa ja vaikuttamistyössä. Tulevalla strategiakaudella hyviä suhteita omaan yliopistoon ja LUT School of Business and Management:iin pyritään ylläpitämään ja kehittämään keskittyen erityisesti LUT-konserniin liittyvään vaikuttamistyöhön. Lisäksi tullaan keskittymään erityisesti molempiin suuntiin tapahtuvan vuoropuhelun kehittämiseen jo asioiden valmisteluvaiheesta alkaen. Muita tärkeitä sidosryhmiä ovat Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta sekä muut ainejärjestöt. Enklaavin tulee kannustaa jäseniään hakemaan mukaan HallOpEd-, edustajisto- sekä ylioppilaskuntatoimintaan. Enklaavin tulee parhaansa mukaan vaalia avoimuutta, yhteistyötä ja yhteishenkeä muiden yliopistolla toimivien ainejärjestöjen ja ylioppilaskunnan välillä hyödyntäen kiltaneuvostoa ja muita ylioppilaskunnan alaisia toimikuntia.

Alumnit

Enklaavin alumniyhdistys toimii tärkeänä linkkinä ainejärjestön opiskelijoiden ja Lappeenrannasta valmistuneiden kauppatieteilijöiden välillä. Vuosien 2018-2020 päätavoitteena tulee olla alumniyhdistyksen jäsenmäärän systemaattinen kasvattaminen. Alumniyhdistykseen liittymisestä sekä yhdistyksen tulevista tapahtumista on tiedotettava aktiivisesti erityisesti maisterivaiheen opiskelijoille. Jäsenmäärän kehitystä tulee monitoroida systemaattisesti. Enklaavi ry:n hallitus yhdessä alumniyhdistyksen kanssa on vastuussa yhteistyön kehittämisestä ja jäsenmäärän monitoroinnista.

Suomen Ekonomit

Enklaavin tulee jatkaa tiivistä yhteistyötä Suomen Ekonomien kanssa. Koska Suomen Ekonomit on kansallinen etujärjestö niin opiskelijoille kuin työelämässä oleville ekonomeille, jaamme myös yhteisiä vaikuttamistavoitteita. Tiivis yhteistyö mahdollistaa tehokkaan kansallisen edunvalvonnan, kauppatieteellisen yliopistokoulutuksen arvon sekä kylteribrändin ylläpitämisen ja kehittämisen. Yhteistyötä harjoitetaan paikallisten ekonomiyhdistysten sekä muiden kauppatieteiden ainejärjestöjen kanssa. Strategiakaudella keskitytään kehittämään ja tekemään molempia osapuolia hyödyttävää yhteistyötä LUT-konsernin vaikutusalueella toimivien paikallisyhdistysten kanssa. Ainejärjestöjen välisessä toiminnassa avainasemassa on Kylteripuheenjohtajien Verkosto, jossa hallituksen puheenjohtaja osallistuu aktiivisesti verkostossa käytävään keskusteluun sekä edistää Enklaavin myönteistä imagoa.

Yrityssuhteet

Enklaavin eri yhteistyökumppanit ovat tärkeässä roolissa strategiakaudella 2018-2020. Yrityssuhteet auttavat omalta osaltaan ainejärjestöämme pitämään huolta jäsenistämme, sillä hyvinvoiva jäsen on Enklaavin missio. Itse yritysyhteistyön ja sen kehityksen osalta on tärkeää, että olemassa olevia sopimuksia kehitetään jatkuvasti niin, että molemmat osapuolet hyötyvät niistä ja että sopimukset luovat arvoa molemmille. Yritysyhteistyön kautta Enklaavi pyrkii luomaan parempia ja laadukkaita tapahtumia jäsenille yhdessä yritysten kanssa. Tapahtumien tarkoituksena on mahdollistaa jäsenten ja yritysten kohtaaminen sekä madaltaa kynnystä luoda kontakteja yritysmaailmaan jo ennen valmistumista. Tapahtumien lisäksi jäsenetujen kasvattaminen on tärkeässä roolissa, sillä niiden kautta Enklaavi pystyy tarjoamaan lisäarvoa jäsenilleen. Jäsenetuja hankitaan jäsentemme intressien perusteella, minkä lisäksi hallitus asettaa vuosikohtaiset tavoitteet etujen määrän kasvattamiselle.

TALOUS

Enklaavi ry saa tehdä maltillista voittoa ja sitä myöten tasaisesti kasvattaa ainejärjestön varallisuutta. Tämän tarkoituksena on paitsi tehdä Enklaavia järjestönä omavaraisemmaksi niin myös ylläpitää järjestötoiminnan vakautta tulevaisuudessa muun muassa varautumalla yllättäviin taloudellisiin riskeihin. Vaikka Enklaavi saa tehdä voittoa, suurimmalle osalle ylijäämästä tulee löytyä käyttökohteita niin, että ne hyödyttävät tasapuolisesti nykyisiä jäseniä sekä mahdollistavat ainejärjestön kehittymisen tulevaisuudessa. Näitä voi olla esimerkiksi säätiö ja sitä kautta jaettavat avustukset, jäsenistölle suunnatut tapahtumat, sijoitusvarallisuuden kasvattaminen sijoitusstrategian puitteissa tai muu suurempi investointi. Käyttökohteiden valinta on istuvan hallituksen päätettävissä.

Enklaavin sijoitusstrategia on voimassa vuoteen 2020 saakka eli koko tulevan strategiakauden ajan. Sen päämäärä on pyrkiä parantamaan yhdistyksen varallisuudenhoitoa tuomalla yhdistyksen sijoitusvarallisuudelle maltillinen tuotto ja näin ollen kasvattaa jäsenistön saamaa hyötyä. Talousvastaavan tulee toteuttaa sijoitusstrategiaa parhaalla mahdollisella tavalla.

Lisäksi talousvastaavan tehtävinä on laatia budjetointi tulevalle vuodelle, osavuosikatsaukset kerran kvartaalissa ja budjetin toteuma sekä tilinpäätös vuoden päätyttyä. Talouden seurantaa ja raportointia tulee yhä kehittää aktiivisesti avoimempaan suuntaan, jotta läpinäkyvyys jäsenistön suuntaan paranee. Talousvastaavan ja muiden pestien välistä yhteistyötä tulee kehittää siten, että kommunikaatio pestinhaltijoiden välillä on entistä avoimempaa muun muassa tapahtumien ja yhteistyösopimusten osalta.