Hallitus 2022

Enklaavin hallitus pyörittää ainejärjestön toimintaa ja tarjoaa sosiaalisia, älyllisiä ja kulttuurisia mahdollisuuksia, jotka vastaavat Enklaavin jäsenten tarpeita mahdollisimman parhaalla tavalla. Hallituksen jäsenet rakentavat niin sanotusti ” Skinnarilan henkeä” sekä suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa jäsenten eduksi. 

Ida Mattila

Puheenjohtaja

Email: pj(at)enklaavi.fi
Puh: 044 262 6317

Puheenjohtajana olen vastuussa yhdistyksemme toiminnasta johtamalla 11-henkistä hallitusta. Tehtäviini kuuluu yhdistyksen operatiivinen ja strateginen johtaminen. Puheenjohtajana olen perillä yhdistyksen asioista kokonaisvaltaisesti, mm. taloudesta, yrityssuhteista, tapahtumista ja koulutuspolitiikasta sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Edustan Enklaavia sidosryhmillemme ja pidän yhteyttä eri tahoihin, joihin kuuluvat muun muassa Kylteripuheenjohtajien verkosto KPV, Suomen Ekonomit, Etelä-Karjalan Ekonomit, Lahden Seudun Ekonomit, LUT School of Business and Management ja Heimoneuvosto sekä annan viralliset kannanotot. Puheenjohtajana valmistelen ja johdan hallituksen kokoukset. Minulla on vastuu siitä, että toimintaa kehitetään pitkäjänteisesti strategiamme mukaisesti.

Olivia Valorinta

Varapuheenjohtaja

Email: vpj(at)enklaavi.fi
Puh: 044 994 0074

Varapuheenjohtajana vastaan yhteydenpidosta alumneihin ja paikallisiin ekonomijärjestöihin. Työnkuvaani kuuluu aktiivinen osallistuminen erilaisiin ainejärjeöämme koskeviin tapaamisiin sekä puheenjohtajan sijaistaminen ja avustaminen aina tarpeen vaatiessa. Tehtäväni on myös vastata mentorointiprojektista yhdessä kylteriyhdyshenkilön (Kyllin) kanssa. Tämän lisäksi olen mukana aktiivisesti erilaisissa maisteriopiskelijoille suunnatuissa tapahtumissa.

Tino Hakanen

Talousvastaava

Email: talous(at)enklaavi.fi
Puh: 040 739 7001

Talousvastaavana tehtäväni on huolehtia ainejärjestön päivittäisistä raha-asioista, kuten kirjanpidosta ja laskuttamisesta Vastaan ainejärjestömme taloudellisesta tilanteesta ja sen tiedottamisesta jäsenistölle yleiskokouksissa. Lisäksi vastaan ainejärjestömme sijoitusstrategian laatimisesta ja sen noudattamisesta.

Arttu Hyttinen

Yrityssuhdevastaava

Email: yritys(at)enklaavi.fi
Puh: 044 502 2241

Yrityssuhdevastaavana pidän yhdessä toimiryhmäni kanssa huolen, että Enklaavin ja yritysten välinen yhteistyö on molempia osapuolia hyödyttävää ja monipuolista. Yritysyhteistyön avulla saamme tuotua työelämän toimijoita lähemmäs opiskelijoitamme, järjestettyä mielenkiintoisia tapahtumia sekä luotua taloudellista vakautta ainejärjestöllemme. Tehtäviini kuuluu mm. yhteistyösopimusten neuvottelu ja laatiminen, yritysexcursioiden järjestäminen sekä jäseneduista huolehtiminen. Yhdessä yrityssuhdejaoston kanssa varmistamme, että niin yhteistyökumppanit kuin Enklaavin jäsenistö saavat positiivista näkyvyyttä mm. laadukkaiden tapahtumien muodossa.

Maria Tawaststjerna

Koulutuspoliittinen- ja Kansainvälisyysvastaava

Email: opinto(at)enklaavi.fi
Puh: 040 446 4912

Koulutuspoliittisena- ja kansainvälisyysvastaavana olen vastuussa ja perillä koulutuksen laadusta. Pidän huolta jäseniemme edunvalvonnasta ja olen suorassa keskusteluyhteydessä koulumme päättäjiin. Kurssien laadusta huolehdin keräämällä kurssipalautetta kaikista kursseista joka periodissa. Luen palautteet huolellisesti läpi ja vien kehityskohdat eteenpäin oikeille henkilöille. Valtakunnallisella tasolla olen vaikuttamassa Suomen Ekonomien opetuspalkintoon ja teen yhteistyötä muiden kylteriainejärjestöjen KOPO:jen kanssa. Kansainväliseen puoleen minulle kuuluu ulkomaan excursion järjestäminen ja ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista huolehtiminen muiden koulun kansainvälisyysvastaavien kanssa.

Anton Harju

Projektivastaava

Email: projekti(at)enklaavi.fi
Puh: 044 235 4990

Projektivastaavana olen vastuussa Enklaavin tapahtumista vuoden aikana yhdessä projektijaoston kanssa. Enklaavi järjestää vuosittain noin yksitoista eri tapahtumaa jäsenilleen. Enklaavin tapahtumia järjestetään kuukausittain, ja ne vaihtelevat tyyliltään laidasta laitaan. Omien tapahtumiemme lisäksi tehtäviini kuuluu olla yhteydessä muiden kauppakorkeakoulujen projektivastaaviin heidän tapahtumiensa osalta ja järjestän enklaavilaisille yhteismatkoja opiskelijatapahtumiin muihin kaupunkeihin. Tavoitteenani on siis luoda ainejärjestömme jäsenille mielekästä toimintaa opiskelujen ohella, sekä antaa mahdollisuuden osallistua matalalla kynnyksellä muiden kaupunkien tapahtumiin yhdessä toisten enklaavilaisten kanssa.

Lotta Hyppänen

Viestintävastaava, ensiapuvastaava

Email: viestinta(at)enklaavi.fi
Puh: 040 418 2348

Tehtäväni on ylläpitää ja suunnitella sisältöä Enklaavin kaikkiin sosiaalisen median kanaviin, nettisivuille ja viikkotiedotteeseen. Hoidan yhteistyötä niin ulkoisten kuin sisäisten sidosryhmien kanssa ja olen vastuussa siitä, että he pysyvät ajantasalla Enklaavin asioista. Toimin kokouksissa sihteerinä, eli vastaan pöytäkirjojen ja päätöslistojen laatimisesta. Yhdessä graafisen vastaavan kanssa pyöritämme mediajaoston toimintaa.

Katri Seppäläinen

Graafinen vastaava, häirintäyhdyshenkilö

Email: kyylef(at)enklaavi.fi
Puh: 045 277 0837

Graafisena vastaavana tärkeimpiin tehtäviini kuuluu ainejärjestön lehden - Kyylefin suunnitteleminen sekä taitto. Lisäksi olen vastuussa tapahtumakuvien, julisteiden ja haalarimerkkien graafisesta ulkoasusta. Graafisen vastaavan apuna toimii mediajaosto.

Ria Ryynänen

Fuksi- ja liikuntavastaava

Email: fuksivastaava(at)enklaavi.fi
Puh: 050 590 4115

Fuksi- ja liikuntavastaavana huolehdin ensimmäisen vuoden opiskelijoiden perehdyttämisestä yliopistoelämään, sekä ainejärjestömme liikuntamahdollisuuksista ja kiltaolympialaisjoukkueista. Tehtäviini siis kuuluu yhdessä tuutorien kanssa fuksiviikkojen suunnittelu ja toteutus, sekä myöhemmin lukuvuonna vielä fuksikursion järjestäminen. Velvollisuuksiin kuuluvat myös kaikissa opiskelijatapahtumissa vierailu. Järjestän myös yhdessä liikuntajaoston kanssa erilaisia lajikokeiluja ja muita liikuntamahdollisuuksia.

Clara Luik

Juhlavastaava, häirintäyhdyshenkilö

Email: vuosijuhlat(at)enklaavi.fi
Puh: 045 840 9066

Juhlavastaavat järjestävät yhdessä vuosijuhlajaoston kanssa Enklaavin vuosijuhlat. Tehtävänämme on myös järjestää Skinnarilan perinteisiä saunailtoja sekä vaalia teekkareiden kanssa teekkari-kylteri yhteistyötä. Myös yleinen kestitseminen kuuluu Juhlavastaaville.

Mari Salmi

Juhlavastaava

Email: vuosijuhlat(at)enklaavi.fi
Puh: 040 847 0968

Juhlavastaavana näkyvin tehtäväni hallituksessa on vuosijuhlien järjestäminen yhdessä toisen juhlavastaavan sekä vuosijuhlajaoston kanssa. Järjestän juhlavastaavan kanssa myös Skinnarilan perinteisiä tiistaisauniksia noin 5 - 6 kertaa hallituskauden aikana. Juhlavastaavat ovat myös vastuussa yleisestä kestitsemisestä erilaisissa tapahtumissa.