Sijoitusstrategia 2015-2020

Enklaavi ry:n sijoitusstrategia 2015-2020 pyrkii parantamaan yhdistyksen varallisuudenhoitoa ja näin ollen kasvattamaan jäsenten saamaa hyötyä. Strategia on luotu viiden vuoden mittaiseksi, joten sen voidaan katsoa olevan pitkän aikavälin sijoitusstrategia.Strategian päämäärä on tuoda Enklaavi ry:n sijoitusvarallisuudelle maltillinen riskikorjattu tuotto. Varallisuus sijoitetaan pääsääntöisesti kaksijakoisesti suoriin osakkeisiin sekä rahastoihin. Lisäksi osa varallisuudesta voidaan säilyttää valuuttana. Sijoitusaste arvioidaan markkinaolosuhteiden mukaisesti – kuitenkin niin, ettei suorien osakkeiden painotus salkussa nouse liian korkeaksi.

HAJAUTTAMINEN

Maantieteellinen hajautus on tärkeää, jotta yksittäinen maa tai markkina-alue ei aiheuta liian suurta riskiä salkulle. Yhdistyksen ei tule myöskään sijoittaa varallisuuttaan ainoastaan yhden toimialan instrumentteihin. Rahastosijoittaminen tuo sijoitussalkkuun laajaa maantieteellistä, sekä toimiala- ja omaisuuslajikohtaista hajautusta. Ajallinen hajautus toteutetaan muun muassa kuukausisäästämisellä sekä tarkoin harkituilla ostoajankohdilla.

Suoria osakesijoituksia tehdessä pyrkii yhdistys sijoittamaan pääosin arvo-osakkeisiin. Markkinaolosuhteiden mukaisesti voidaan osa sijoituksista tehdä myös kasvuosakkeisiin.

ASETETUT RAJOITUKSET

Tuottovaatimus asettaa toiminnalle tiettyjä rajoituksia ja vaatimuksia. Rajoitusten asettamisella pyritään ohjaamaan sijoitustoimintaa pois sellaisesta, minkä yhdistys kokee olevan sen tavoitteille epäedullista. Yhdistyksen varallisuutta tulee kasvattaa maltillisesti niin, että suurilta arvonalentumisilta vältytään.Yhdistyksen sijoitusstrategian rajoitteisiin kuuluu se, ettei suoria osakesijoituksia saa olla yli 35 % yhdistyksen sijoitusvarallisuudesta. Osakkeiden suuri prosentuaalinen osuus sitoo varoja pois muista omaisuuslajeista, jolloin varoja ei voida hajauttaa riittävissä määrin. Korkotuotteilla luodaan salkkuun vakautta. Korkotuotteiden prosentuaalinen osuus tulee pyrkiä pitämään minimissään 20 %:ssa. Yhdistyksen ei tule omistaa johdannaisia suoraan sijoitussalkussaan. Johdannaisia voidaan kuitenkin omistaa muun muassa rahastojen kautta.

TUOTTOVAATIMUS

Edellä esitettyjen rajoitusten perusteella tuottovaatimukseksi on valittu 6 % keskimääräinen vuotuinen tuotto viiden vuoden ajalta. Mahdolliset sijoitustoiminnasta saadut kassavirrat, kuten osingot pyritään sijoittamaan takaisin markkinoille. Sijoitusajan tulee olla riittävän pitkä, jotta korkoa korolle periaatteesta saadaan hyötyä. Viiden vuoden sijoitusstrategia on laadittu tiettyä varovaisuutta noudattaen. Strategiaa voidaan kartoittaa uudelleen maltillisen ajan kuluttua.